Ekonomia Qarkulluese

Zvogëloni gjurmën tuaj të karbonit

Është koha për një ekonomi qarkulluese!

Nëpërmjet dizajnit, ne mund të eliminojmë mbetjet dhe ndotjen, të qarkullojmë produkte dhe materiale dhe të rigjenerojmë natyrën, duke krijuar një ekonomi që përfiton njerëzit, biznesin dhe botën natyrore.​

BAZAT

Në thelb, ekonomia qarkulluese është një model ekonomik i krijuar për të trajtuar sfidat e rritjes së mungesës së burimeve, e nxitur nga ngushtimi i jetëgjatësisë së produktit dhe përshkallëzimi i kërkesës. Në përgjithësi, ekonomitë rrethore funksionojnë duke ngadalësuar, mbyllur dhe ngushtuar rrjedhat tona të shpenzimeve materiale dhe burimesh, duke reduktuar rrjedhjet e materialeve në zinxhirët tanë të furnizimit për të promovuar përfundimisht elasticitetin ekonomik dhe rrethor për bizneset dhe shoqëritë në të gjithë globin.

Idetë kryesore

Idetë kryesore për një ekonomi qarkulluese të suksesshme, duke përfshirë adoptimin e modeleve të qëndrueshme të biznesit, përdorimin e teknologjive për të krijuar procese të mbyllura dhe duke i dhënë përparësi dizajnit rigjenerues.

Parimet

Ekonomia Qarkulluese bazohet në tre parime të drejtuara nga dizajni: Eliminimi i mbetjeve dhe ndotjes,  Qarkullimi i produkteve dhe materialeve (në vlerën e tyre më të lartë), dhe Rigjenerimi i natyrës.

7 shtyllat e Ekonomisë Qarkulluese

Kalimi në një shoqëri me virtyte kërkon një qasje holistike që trajton shqetësimet mjedisore, ekonomike dhe sociale. Ekonomia qarkulluese ofron një model të qëndrueshëm të ndërtuar mbi shtatë shtylla themelore, duke përfshirë të gjithë ciklin jetësor të produkteve dhe shërbimeve.

Pse duhet të kalojmë në një ekonomi qarkulluese?

Ripërdorimi dhe riciklimi i produkteve do të ngadalësonte përdorimin e burimeve natyrore, do të reduktonte prishjen e peisazheve dhe habitateve dhe do të ndihmonte në kufizimin e humbjes së biodiversitetit. Një tjetër përfitim nga ekonomia qarkulluese është reduktimi i emetimeve totale vjetore të gazeve serrë....

Diagrama flutur

Diagrami i sistemit të ekonomisë qarkulluese, i njohur si diagrami flutur, ilustron rrjedhën e vazhdueshme të materialeve në një ekonomi qarkulluese. Ekzistojnë dy cikle kryesore - cikli teknik dhe cikli biologjik.

Fakte rreth ekonomisë qarkulluese

Lexoni disa fakte rreth ekonomisë qarkulluese...

Shqipëria dhe Ekonomia Qarkulluese

Shqipëria, si shumë vende të tjera në botë, po fillon të njohë rëndësinë e kalimit në një ekonomi qarkulluese si një mënyrë për të promovuar zhvillimin e qëndrueshëm, reduktuar ndikimin mjedisor dhe nxitur rritjen ekonomike.

Mundësitë dhe Strategjitë e Ekonomisë Qarkulluese

Ekonomia Qarkulluese paraqet mundësi të konsiderueshme rritjeje, duke demonstruar se kapitali natyror mund të jetë themeli për një të ardhme të qëndrueshme.

Eksploroni sipas tematikës