Plastika


Transformimi i qasjes sonë ndaj plastikës është thelbësor. Thjesht riciklimi dhe reduktimi nuk do të zgjidhë krizën e ndotjes plastike. Pa veprim të menjëhershëm, oqeanet mund të përmbajnë më shumë plastikë se peshq deri në vitin 2050.

Një ekonomi qarkulluese për plastikën rimendon çdo hap të ciklit jetësor të një produkti, duke ofruar jo vetëm përfitime mjedisore, por edhe avantazhe ekonomike, sociale dhe klimatike. Deri në vitin 2040, përqafimi i këtij modeli mund të çojë në një reduktim prej 80% të plastikës që hyn në oqeanet tona, një ulje prej 25% në emetimet e gazeve serrë, kursime vjetore prej 200 miliardë dollarësh dhe krijimin e 700,000 vendeve të reja të punës.

Për ta arritur këtë, ne duhet të ndërmarrim tre veprime kryesore:

1. Eliminoni: Largoni nga qarkullimi sendet plastike të panevojshme dhe të dëmshme.

2. Sillni risi: Zhvilloni alternativa të ripërdorshme, të riciklueshme ose të kompostueshme për produktet plastike thelbësore.

3. Qarkulloni: Mbani plastikën brenda ekonomisë duke promovuar ripërdorimin dhe riciklimin, duke e parandaluar hyrjen e tyre në mjedis.

Referencë:
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/topics/plastics/overview