Idetë kyçe

Ekonomia qarkulluese është një sistem në të cilin materialet ripërdoren vazhdimisht dhe natyra rikuperohet. Përmes ekonomisë qarkulluese synohet mbaja e produkteve dhe materialeve në përdorim përmes praktikave të tilla si: mirëmbajtja, ripërdorimi, rinovimi/riparimi, riprodhimi, riciklimi dhe kompostimi. Duke shkëputur aktivitetin ekonomik nga konsumi i burimeve të kufizuara, ekonomia qarkulluese trajton ndryshimet klimatike dhe sfida të tjera globale si humbja e biodiversitetit, mbetjet dhe ndotja.

E mbështetur nga një zhvendosje drejt energjisë dhe materialeve të rinovueshme, ekonomia qarkulluese është një sistem i fuqishëm që ndihmon bizneset, shoqërinë dhe mjedisin. Ndryshe nga ekonomia aktuale lineare, e cila merr burime nga Toka, i përdor ato për të krijuar produkte dhe më pas i hedh ato si mbeturina, ekonomia qarkulluese synon në radhë të parë parandalimin e krijimit të mbetjeve.

Kjo përfshin si eliminimin e mbetjeve – kompostimin e mbetjeve të biodegradueshme ose ripërdorimin, riprodhimin dhe riciklimin e mbetjeve jo të biodegradueshme – dhe reduktimin e përdorimit të substancave kimike, si dhe favorizimin e energjisë së rinovueshme për rigjenerimin e sistemeve natyrore. Ne duhet të riparojmë sistemin tonë aktual të mbetjeve (merr-prodho-hidh), duke përfshirë mënyrën se si ne menaxhojmë burimet, prodhojmë dhe përdorim produkte dhe se si më pas trajtojmë materialet, për të krijuar një ekonomi qarkulluese që operon brenda kufijve të planetit tonë.

Transformimi i modelit tonë aktual ekonomik në një model ku mbetjet minimizohen, burimet ripërdoren dhe natyra rikuperohet kërkon një qasje gjithëpërfshirëse. Ekonomia qarkulluese ofron një kornizë për të adresuar njëkohësisht ndryshimet klimatike, humbjen e biodiversitetit dhe nevojat sociale. Ajo na mundëson të nxisim prosperitetin, të krijojmë vende pune dhe të ndërtojmë elasticitet, duke reduktuar gjithashtu emetimet e gazeve serrë, mbetjet dhe ndotjen.

Referenca: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview